T.C.
MERZİFON KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
İHALE İLANI
 
MERZİFON İLÇESİ UZUNYAZI KÖYÜ İÇME SUYU TESİSİ YAPIMI İŞİ
 
28.04.2007 gün ve 26506 sayılı resmi gazetede yayınlanan K.H.Götürme Birlikleri İhale yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1-İdarenin
 
a) Adresi
:
Cami Cedit Mah. Atatürk Cad. Özel İdare İş Hanı Kat:2 No:10 Merzifon/AMASYA
b) Telefon ve faks no
:
358 514 1279
c) Elektronik Posta
:
merzifonbirlik@hotmail.com

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği Türü- Miktarı
:
İçmesuyu İnşaatı (Terfi Hattı-ENH)
64 İnşaat İmalat + 34 Kalem Elektrik İmalatı
b) Yapılacağı yer
:
Amasya-Merzifon Uzunyazı Köyü
c) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.
ç) İşin süresi
:
Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Cami Cedit Mah. Atatürk Cad. Özel İdare İş Hanı Kat:2 No:10 Merzifon/AMASYA
b) Tarihi ve saati
:
19.10.2018  -  Cuma Günü Saat: 10.00
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili
Meslek Odası Belgesi.     
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıt belgesi.
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen, Birim Fiyat teklif mektubu ve Teklif Cetveli.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Geçici teminat.
 1. Teklif Edilen bedelin %3 inden az olmamak üzere yerli bankalardan alınmış geçici teminat mektubunun başvuru dosyasına konulması.  Nakit teminatlar Merzifon K.H.G.Birliği nin Merzifon Ziraat Bankasında bulunan
TR50 0001 0000 32 137 386 54 5001 numaralı hesaba yatırılacaktır.
4.1.5. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaktır.
İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
 
4.1.6. Vekâleten İhaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesini de teklifleri ile beraber sunacaklardır. 
4.1.8. Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış İhalelerden yasaklı olmadığını gösterir İhale Durum Belgesi.
4.1.9. Tüzel Kişiliğe haiz adayların Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ortaklık /Hisse Durum Belgesi.
4.1.10. İhale doküman bedelinin ilgili banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belge istenmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin son onbeş (15) yıl içinde, Kamu sektöründe bedel içeren tek sözleşme kapsamında Geçici kabulü kabulü yapılan en az %50’si oranında gerçekleştirdiği,  %80 i oranında denetlediği veya yönettiği, %80’ni oranında Tamamladığı idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren İş Bitirme Belgesini sunması zorunludur.  İş ortaklıklarında pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının % 80 ‘ini, diğer ortakların her birinin ise, istenilen asgari iş deneyim tutarının %20 unu sağlaması gerekir.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
 1. Anahtar Teknik Personel İstenilmemektedir.
 1. Teknik Personel: İstenilmemektedir
Adet
Pozisyonu
Mesleki Unvanı
Mesleki Özellikleri
 
 
 
 
 
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler: İstenmemektedir.
Adet
Araç
Yaşı (En Fazla)
Mülkiyeti
 
 
 
 
 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak işler ile mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler;   11.06.2011 Tarih Ve 27961 Sayılı Resmi gazetede yayınlanan iş deneyiminde değerlendirilecek işlere dair tebliğde belirtilen benzer iş gruplarından (A) Alt Yapı İşleri IV Grup İçme Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri ile Yağmurlama Sulama Tesisi yapımı işleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlıktır.
 
5. İhale Birlik yönetmeliği gereğince Açık İhale usulü ile yapılacaktır.

7. İhaleye yerli istekliler katılabilecektir. Adayların durumlarını teklif mektubunda belirtmeleri yeterlidir. Belge istenmez.
 
 
 
 
 
8. Tekliflerin Sunulması:
a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. 
 
 1. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. 
 
9 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150,00.-TL karşılığı [aynı adresten/ Cami Cedit Mah. Atatürk Cad. Özel İdare İş Hanı Kat:2 No:10 Merzifon/AMASYA adresinden] satın alınabilir.
10. İhale Başvuru dosyası ihale günü; 19.10.2018 Cuma Günü Saat 10:00e kadar Merzifon K.H.G.Birliği Cami Cedit Mah. Atatürk Cad. Özel İdare İş Hanı Kat:2 No:10 Merzifon/AMASYA ya teslim edilir, Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
 
11. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi Teklif verilemez.
 1. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında süre belirtilmelidir. Teklif geçerlilik süresi 90 (Doksan) Gündür,  Bu süre, teklif geçerlilik süresinin bitimi tarihinden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.  
 2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 3. Merzifon Köylere Hizmet Götürme Birliği İçişleri Bakanlığınca Birlikler için çıkarılan 28.04.2007 gün ve 26506 sayılı resmi gazetede yayınlanan ihale yönetmeliğine tabidir.
 4. İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılamaz.
16. Teklif mektubunda verilen adres ve iletişim bilgileri tebligat adresi olarak kabul edilecektir.
17. İhale Dokümanı kapsamında istenen belgelerin istenen formatta verilmesi zorunludur.
18.  İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince gerekli belge yoktur.
19. Birlik İhale Yönetmeliği “MADDE 39 – (1) Açık ihale usulü ile yapılan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin ihalelerinde, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir.” demektedir. Bu itibarla isteklilerden ayrıca yazılı teklif alınabileceğinden isteklilerin şahsen veya vekâleten katılımı gerekmektedir.
20. Dosya Bedelleri ve nakit teminatlar Merzifon K.H.G.Birliğinin Merzifon Ziraat Bankasında bulunan
TR50 0001 0000 32 137 386 54 5001 numaralı hesaba yatırılacaktır.
21. Kurumumuzca yapılan ihalelerde, ihaleye katılan firmaların güvenlik araştırmaları yapılacak olup, illegal yapılanmalar (Feto/PYD ve diğer terör örgütleri) bağlantısı olduğu tespit edilen firmalar 4734 sayılı kanunun 11. Maddenin g bendi uyarınca değerlendirme dışı bırakılacak ve gerekli işlemler kanunlar çerçevesinde devam ettirilecektir.
 
 
 
İLAN OLUR
 
 
 
Gürkan DEMİRKALE
Kaymakam
Birlik Başkanı
T.C.
MERZİFON KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
İHALE İLANI
 
MERZİFON İLÇESİ UZUNYAZI KÖYÜ İÇME SUYU TESİSİ YAPIMI İŞİ
 
28.04.2007 gün ve 26506 sayılı resmi gazetede yayınlanan K.H.Götürme Birlikleri İhale yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1-İdarenin
 
a) Adresi
:
Cami Cedit Mah. Atatürk Cad. Özel İdare İş Hanı Kat:2 No:10 Merzifon/AMASYA
b) Telefon ve faks no
:
358 514 1279
c) Elektronik Posta
:
merzifonbirlik@hotmail.com

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği Türü- Miktarı
:
İçmesuyu İnşaatı (Terfi Hattı-ENH)
64 İnşaat İmalat + 34 Kalem Elektrik İmalatı
b) Yapılacağı yer
:
Amasya-Merzifon Uzunyazı Köyü
c) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.
ç) İşin süresi
:
Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Cami Cedit Mah. Atatürk Cad. Özel İdare İş Hanı Kat:2 No:10 Merzifon/AMASYA
b) Tarihi ve saati
:
19.10.2018  -  Cuma Günü Saat: 10.00
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili
Meslek Odası Belgesi.     
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıt belgesi.
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen, Birim Fiyat teklif mektubu ve Teklif Cetveli.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Geçici teminat.
 1. Teklif Edilen bedelin %3 inden az olmamak üzere yerli bankalardan alınmış geçici teminat mektubunun başvuru dosyasına konulması.  Nakit teminatlar Merzifon K.H.G.Birliği nin Merzifon Ziraat Bankasında bulunan
TR50 0001 0000 32 137 386 54 5001 numaralı hesaba yatırılacaktır.
4.1.5. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaktır.
İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
 
4.1.6. Vekâleten İhaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesini de teklifleri ile beraber sunacaklardır. 
4.1.8. Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış İhalelerden yasaklı olmadığını gösterir İhale Durum Belgesi.
4.1.9. Tüzel Kişiliğe haiz adayların Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ortaklık /Hisse Durum Belgesi.
4.1.10. İhale doküman bedelinin ilgili banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belge istenmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin son onbeş (15) yıl içinde, Kamu sektöründe bedel içeren tek sözleşme kapsamında Geçici kabulü kabulü yapılan en az %50’si oranında gerçekleştirdiği,  %80 i oranında denetlediği veya yönettiği, %80’ni oranında Tamamladığı idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren İş Bitirme Belgesini sunması zorunludur.  İş ortaklıklarında pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının % 80 ‘ini, diğer ortakların her birinin ise, istenilen asgari iş deneyim tutarının %20 unu sağlaması gerekir.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
 1. Anahtar Teknik Personel İstenilmemektedir.
 1. Teknik Personel: İstenilmemektedir
Adet
Pozisyonu
Mesleki Unvanı
Mesleki Özellikleri
 
 
 
 
 
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler: İstenmemektedir.
Adet
Araç
Yaşı (En Fazla)
Mülkiyeti
 
 
 
 
 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak işler ile mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler;   11.06.2011 Tarih Ve 27961 Sayılı Resmi gazetede yayınlanan iş deneyiminde değerlendirilecek işlere dair tebliğde belirtilen benzer iş gruplarından (A) Alt Yapı İşleri IV Grup İçme Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri ile Yağmurlama Sulama Tesisi yapımı işleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlıktır.
 
5. İhale Birlik yönetmeliği gereğince Açık İhale usulü ile yapılacaktır.

7. İhaleye yerli istekliler katılabilecektir. Adayların durumlarını teklif mektubunda belirtmeleri yeterlidir. Belge istenmez.
 
 
 
 
 
8. Tekliflerin Sunulması:
a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. 
 
 1. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. 
 
9 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150,00.-TL karşılığı [aynı adresten/ Cami Cedit Mah. Atatürk Cad. Özel İdare İş Hanı Kat:2 No:10 Merzifon/AMASYA adresinden] satın alınabilir.
10. İhale Başvuru dosyası ihale günü; 19.10.2018 Cuma Günü Saat 10:00e kadar Merzifon K.H.G.Birliği Cami Cedit Mah. Atatürk Cad. Özel İdare İş Hanı Kat:2 No:10 Merzifon/AMASYA ya teslim edilir, Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
 
11. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi Teklif verilemez.
 1. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında süre belirtilmelidir. Teklif geçerlilik süresi 90 (Doksan) Gündür,  Bu süre, teklif geçerlilik süresinin bitimi tarihinden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.  
 2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 3. Merzifon Köylere Hizmet Götürme Birliği İçişleri Bakanlığınca Birlikler için çıkarılan 28.04.2007 gün ve 26506 sayılı resmi gazetede yayınlanan ihale yönetmeliğine tabidir.
 4. İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılamaz.
16. Teklif mektubunda verilen adres ve iletişim bilgileri tebligat adresi olarak kabul edilecektir.
17. İhale Dokümanı kapsamında istenen belgelerin istenen formatta verilmesi zorunludur.
18.  İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince gerekli belge yoktur.
19. Birlik İhale Yönetmeliği “MADDE 39 – (1) Açık ihale usulü ile yapılan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin ihalelerinde, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir.” demektedir. Bu itibarla isteklilerden ayrıca yazılı teklif alınabileceğinden isteklilerin şahsen veya vekâleten katılımı gerekmektedir.
20. Dosya Bedelleri ve nakit teminatlar Merzifon K.H.G.Birliğinin Merzifon Ziraat Bankasında bulunan
TR50 0001 0000 32 137 386 54 5001 numaralı hesaba yatırılacaktır.
21. Kurumumuzca yapılan ihalelerde, ihaleye katılan firmaların güvenlik araştırmaları yapılacak olup, illegal yapılanmalar (Feto/PYD ve diğer terör örgütleri) bağlantısı olduğu tespit edilen firmalar 4734 sayılı kanunun 11. Maddenin g bendi uyarınca değerlendirme dışı bırakılacak ve gerekli işlemler kanunlar çerçevesinde devam ettirilecektir.
 
 
 
İLAN OLUR
 
 
 
Gürkan DEMİRKALE
Kaymakam
Birlik Başkanı