Tasarım Amasya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılmaktadır.
SİLAH RUHSAT İŞLEMLERİ
    Genel Bilgiler
    6136 sayılı kanun uygulanmasına ilişkin 99/12448 sayılı yönetmelik hükümlerine göre, ikamet yeri esasına göre Jandarma mıntıkasında ikamet edenlere 01 MART 2000 tarihinden itibaren silah ruhsatı verme işlemleri JANDARMA BİRİMLERİNCE yürütülmeye başlanmıştır.
    Amasya il sınırları içerisinde Jandarma sorumluluk alanında ikamet eden herkes aşağıdaki belgelerle İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NA müracaat edebililer.

Bulundurma Ruhsatı İçin: 91/1779 karar sayılı yönetmeliğin 16’ncı maddesince Silah ruhsatı almasına engel hali bulunmayan, 21 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı meskende veya işyerinde bulundurma amacı ile bulundurma ruhsatlı silah satın alabilir.

Taşıma Ruhsatı İçin; 91/1779 Karar Sayılı Ateşli silahlar, Bıçaklar ve Diğer aletler hakkında yönetmelik ve uygulama,esaslarının 7’nc ve 9’ncu maddesinin ilgili hükümleri gereğince 21 yaşını doldurmuş İçişleri Bakanlığının belirlemiş olduğu normlara haiz olan her Türk vatandaşı taşıma ruhsatı alabilir.

Vefat Halinde Yapılacak İşlemler :Taşıma yada bulundurma ruhsatı verilen kişilerin vefatı halinde,Bu kişilere ait silahın, mirasçıların tümünün muvafakati ile aralarında birine kanuni bir engel hali yok ise devri sağlanır. Mirasçıların aralarında anlaşmamaları halinde Vali bu hususta verilecek yargı kararına geçerli olmak üzere silahını mirasçılardan birinin adına geçici olarak ruhsata bağlayabilir.

Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı: 91/1779 Karar sayılı yönetmeğin 8’nci maddesine haiz olan kamu görevlileri edindikleri zati veya demirbaş silahları görev belgesini ve müracaatta istenen belgeleri getirmek şartı ile kamu görevlisi taşıma ruhsatı alır. Almış olduğu ruhsata Harç alınmaz.

Silah Ruhsatı Almak İçin Gerekli Olan Belgeler;Valilik Makamına  hitaben yazılmış Dilekçe Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, İkametgah ilmühaberi, 5 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olacak) yetkili makamdan alınmış resimli ve mühürlü görev belgesi. (kamu görevlileri için) Emekli onay belgesi (emekli kamu görevlileri için) Malulen emekli olanlardan maluliyet sebebini gösteren sağlık kurulu raporu, (emekli kamu görevlileri için) zati demirbaş silahını ruhsata bağlatanlardan ilgili kurumca düzenlenmiş silah satış senedi aslı. (emekli kamu görevlileri için) işyerinde bulundurmak isteyenler için ayrıca işyerinin vergi levhasının vergi dairesinden veya noterden tasdikli bir örneği (işyerinde bulundurma ruhsatı için) avlanma ruhsatı (avcılık belgesi) noter tasdikli sureti. (yivli av ve spor silahları için) Gençlik ve Spor Gn. Md.lüğünden alınmış amatör sporcu lisansı. (yivli av ve spor silahları için İl J.K.lığında tanzim edilecek silah ruhsat formu ile bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir. Diğer meslek mensubu olanlardan istenen diğer belgeler alt bentlerde belirtilmiştir.

Silah Ruhsatı Olanların Bilmesi ve Uyması Gereken Kurallar Nelerdir;

Tanzim edilen ruhsatlar Valilik Makamının onayını müteakip (5) yıl süre için geçerlidir. Ruhsatını yeniletenler için süre; eski     ruhsatının bitim tarihinden itibaren başlar. Ruhsat bitim tarihinden itibaren (6) ay içerisinde ruhsatın yenilenmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde ruhsatını yeniletmeyenlerin ruhsatları iptal edilerek silahlarını bir başkasına devir etmeleri gerekmektedir. Ruhsatlı silahlar geçici de olsa bir başkasına verilemez, silah ruhsatı verilmesini engelleyen hallerden birine girdiği veya silahıyla ilgili adli bir olaya karıştığı takdirde ruhsatı veren makama bildirilmelidir, bulundurma ruhsatında yazılı olan iş veya ikamet adresinin değişmesi veya silahını tamir yada atış yapmak amacıyla poligona götüreceği zaman silah nakil belgesi alınması zorunludur. Nakil belgesinde belirtilen gün ve saat haricinde silahını üzerinde taşıyamaz,
Nakil belgesi için : Valilik Makamına (İl J.K.lığına) Yazılmış dilekçe , ( Hangi tarihler ve saatler arasında silahın götürüleceği belirtilerek) 2 adet vesikalık fotoğraf ve Silah ruhsatı ile birlikte  müracaat edilir.

   Bulundurma ruhsatlı silahın üzerinde taşınması halinde şahıs hakkında ruhsatsız silah taşıma suçundan adli işlem yapılır.

   Motorlu veya motorsuz araçlar mesken sayılmamaktadır. Bu nedenle bulundurma ruhsatı ile tabanca taşınmaz.

   Göreviyle veya işiyle ilgili olarak silah ruhsatı alanlar; ruhsatın veriliş sebepleri ortadan kalktığında (6) ay içerisinde durumunu belgesiyle birlikte ruhsat veren makama bildirmek zorundadırlar.

   Demirbaş silah için yönetmelikte belirtilen koşullar içerisinde taşıma ruhsatı alanlar; silahını ruhsatında belirtilen koşullar dışında taşıyamayacağı, taşıdığı takdirde ruhsatsız silah taşıma suçundan adli işlem yapılır.

   Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde,

     Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında, izinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde,

     Sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde, her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı y erlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde,

TBMM ana binaları ile meclis başkanlığınca belirtilen yerlerde silah taşınamayacağı aksi takdirde yasal işlem yapılır. (Belirtilen yerlerde resmi görevli olarak bulunanlar hariç) her taşıma ve bulundurma ruhsatların yıllık mermi istihkakı 200 adettir. Bulundurma ve taşıma ruhsatın harcı Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

Silah Nasıl Temin Edilir;

  Yapılacak araştırma  neticesinde silah ruhsatı almasına engel hali bulunmayanlara yeni silah satın almak  için silah satın alma yetki belgesi tanzim edilir. Silah sahibi MKE kurumundan silahını bizzat alır.  60 gün içerisinde İl J.K.lığı Ruhsatlar Ks.na müracaat etmesi gerekmektedir.

   Bir başkasında bulunan silahı devir yoluyla almak isteyenler için noter istek belgesi tanzim edilerek noter satışı yapmaları sağlanır. (Müracaat sırasında silahını devir edecek olan şahıs ve devir alacak olan şahıs karşılıklı dilekçe vermesi gerekir.

   Hatıra Silahlara Ruhsat Verilmesi :1923 Yılından önce yapıldığı beyan edilerek süresinde müracaat edilen hatıra silahlarda, nitelik tespiti polis ve Jandarma Laboratuarlarınca yapılır. 1923 yılı bu yıldan önce imal edildiği Jandarma Laboratuarlarınca belirtilen ateşli silah, bıçak, kılıçlara ruhsat verilir hatıra silahlar hiçbir suretle devri veya satışı yapılamaz.

Antika Silahlar : Kriminal  Jandarma Laboratuarlarınca antika silah olduğu tespit edilen silahlar ruhsata bağlanabilir bu silahlara sadece bulundurma ruhsatı verilir. Antika  silahları teşhir, gösteri ve benzeri amaçlarla nakletmek için 91/1779 karar sayılı yönetmelik hükümleri çerçevesinde mülki amirden nakil aracını ve süresini belirten silah nakil belgesinin alınması zorunludur.
Amasya Valiliği   >>>   Amasya İl Jandarma Komutanlığı   >>>   156 Jandarma İhbar >>> Bilgi Edinme Birimi

 
        BİRLİĞİMİZ